Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

05:39 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/4/2023 của Ban thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới

04:15 | 22/09/2023

Ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Ban hành Danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung

05:15 | 18/09/2023

Ngày 11/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký Quyết định số 4537/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030

09:39 | 13/09/2023

Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản

09:39 | 13/09/2023

Ngày 11/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất

08:30 | 25/08/2023

Ngày 21/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2650/UBND-KTN về việc thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 08/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố Hà Nội năm 2023

08:28 | 25/08/2023

Ngày 23/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4234/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố Hà Nội năm 2023.

Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

01:01 | 22/08/2023

Ngày 21/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch thực hiện Dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam”

04:06 | 24/07/2023

Ngày 24/7/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về thực hiện (vốn đối ứng) dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại tại Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn