Cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội

Cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội

03:11 | 06/09/2019

Ngày 30/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội

12:50 | 26/08/2019

Ngày 20/8/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4412/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn Thành phố

07:14 | 26/07/2019

Ngày 12/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2952/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn Thành phố.

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội

09:45 | 18/01/2019

Ngày 17/01/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội.

Ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

04:09 | 29/11/2018

Ngày 29/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6485/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt diện tích, biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:09 | 29/11/2018

Ngày 29/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6486/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích, biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đầu tư nâng cấp đê Tả Bùi, huyện Chương Mỹ

10:29 | 24/10/2018

Ngày 05/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 4766/UBND-KT về việc đầu tư nâng cấp đê Tả Bùi, huyện Chương Mỹ.

Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố

11:11 | 12/10/2018

Ngày 10/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 4906/UBND-KT về việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

09:43 | 27/09/2018

Ngày 26/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn