Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

05:19 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020.

Phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

05:18 | 13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Ba Đình có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Ba Đình có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 438/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Quốc Oai có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Quốc Oai có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn