Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020

01:21 | 03/04/2020

Ngày 19/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020".

Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trên địa bàn Thành phố

01:21 | 03/04/2020

Ngày 19/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trên địa bàn Thành phố (đợt 2).

Công nhận các quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019

01:21 | 03/04/2020

Ngày 11/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc công nhận các quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019.

Khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

01:21 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của Viễn Thông Hà Nội

01:21 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của Viễn Thông Hà Nội.

Phê duyệt Điều lệ Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

01:21 | 03/04/2020

Ngày 23/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

01:21 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1137/QĐ-UBND về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo năm 2019

01:18 | 03/04/2020

Ngày 20/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo năm 2019.

Phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

01:18 | 03/04/2020

Ngày 24/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn