Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:50 | 31/01/2023

Ngày 19/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

11:45 | 31/01/2023

Ngày 30/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Triển khai tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ giải quyết TTHC theo phương án ủy quyền tại Quyết định số 4610/QĐ-UBND

03:26 | 19/01/2023

Ngày 16/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 130/UBND-NC về việc triển khai tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ giải quyết TTHC theo phương án ủy quyền tại Quyết định số 4610/QĐ-UBND.

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:24 | 19/01/2023

Ngày 16/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:23 | 19/01/2023

Ngày 13/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố

03:23 | 19/01/2023

Ngày 13/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

03:23 | 19/01/2023

Ngày 13/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính "Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận"

03:22 | 19/01/2023

Ngày 13/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính "Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận".

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ tịch

03:22 | 19/01/2023

Ngày 16/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ tịch.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn