Ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng

Ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng

11:14 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện

03:28 | 14/08/2023

Ngày 11/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố.

Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

03:52 | 20/06/2023

Ngày 20/6/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 1859/UBND-KTN về việc đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

03:56 | 08/06/2023

Ngày 06/6/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương

02:55 | 05/06/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 24/5/2023 về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

08:41 | 29/05/2023

Ngày 09/5/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội đến năm 2025

10:11 | 24/04/2023

Ngày 20/4/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành văn bản số 128/KH-UBND về Kế hoạch công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội đến năm 2025.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

05:36 | 13/04/2023

Ngày 12/4/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

05:27 | 13/01/2023

Ngày 11/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn