Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:33 | 31/03/2023

Ngày 28/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

11:06 | 31/03/2023

Ngày 30/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội

11:06 | 31/03/2023

Ngày 30/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội.

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của thành phố Hà Nội

11:06 | 31/03/2023

Ngày 30/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 của thành phố Hà Nội.

Quản lý người nước ngoài tạm trú trong các khu công nghiệp

11:01 | 31/03/2023

Ngày 30/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 887/UBND-KTN về việc quản lý người nước ngoài tạm trú trong các khu công nghiệp.

Tập trung triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023

08:26 | 28/03/2023

Ngày 22/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 776/UBND-KTN về việc tập trung triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023.

Triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố năm 2023

08:26 | 28/03/2023

Ngày 23/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Công văn số 796/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2023

08:24 | 28/03/2023

Ngày 23/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2023.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản năm 2023

08:21 | 28/03/2023

Ngày 24/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản năm 2023,

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn