Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

10:28 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chương trình hành động số 07/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều

10:27 | 21/01/2020

Ngày 09/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 86/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều.

Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi Dự án do Tổ chức Asian Ministry Teams/Mỹ tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa

10:26 | 21/01/2020

Ngày 17/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi Dự án do Tổ chức Asian Ministry Teams/Mỹ tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

10:26 | 21/01/2020

Ngày 17/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 234/UBND-KT về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Thành lập Cụm công nghiệp Xà Cầu - Giai đoạn 2, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

10:26 | 21/01/2020

Ngày 17/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Xà Cầu - Giai đoạn 2, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Tổ chức trồng cây đầu Xuân Canh tý năm 2020

08:07 | 20/01/2020

Ngày 17/01/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 220/UBND-KT về việc tổ chức trồng cây đầu Xuân Canh tý năm 2020.

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Đào tạo nghề photo copy và trang bị một số kỹ năng cho người khuyết tật"

12:41 | 06/01/2020

Ngày 30/12/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 7455/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Đào tạo nghề photo copy và trang bị một số kỹ năng cho người khuyết tật".

Ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024

12:40 | 06/01/2020

Ngày 31/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024.

Công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019"

12:40 | 06/01/2020

Ngày 31/12/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 7475/QĐ-UBND về việc công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019".

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn