Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

05:56 | 06/10/2023

Ngày 03/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4968/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sóc Sơn

05:38 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 5043/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sóc Sơn.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão

05:17 | 27/09/2023

Ngày 26/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 3111/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.

Thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc đàm phán Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện Nhà máy điện rác Sóc Sơn

01:27 | 26/09/2023

Ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4730/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc để thực hiện đàm phán, thương thảo các nội dung điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

08:12 | 22/09/2023

Ngày 21/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4723/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh

05:17 | 18/09/2023

Ngày 14/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4618/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy

04:28 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy.

Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất

09:40 | 13/09/2023

Ngày 07/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

08:57 | 11/09/2023

Ngày 08/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn