Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:24 | 07/06/2022

Ngày 06/6/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:24 | 07/06/2022

Ngày 03/6/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

04:48 | 01/06/2022

Ngày 30/5/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội,

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:42 | 27/05/2022

Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cầu Giấy

04:10 | 16/05/2022

Ngày 11/5/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cầu Giấy.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố

11:53 | 11/05/2022

Ngày 06/5/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

12:11 | 21/04/2022

Ngày 18/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 1137/UBND-ĐT về việc tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

Tổ chức thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" năm 2022

03:14 | 13/04/2022

Ngày 12/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" năm 2022.

Tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà

11:10 | 05/04/2022

Ngày 31/3/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 948/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn