Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

05:19 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Ba Đình có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc quận Ba Đình có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Quốc Oai có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Quốc Oai có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Báo Hà Nội mới

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Báo Hà Nội mới.

Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với lãnh đạo của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với lãnh đạo của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

05:18 | 13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn