Kế hoạch quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2026

04:28 | 14/09/2023

Ngày 13/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2026.

Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị nói chung và khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội nói riêng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố theo tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị.

Hoàn thành chỉ tiêu tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026 theo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương. Đến năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức của khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội có số lượng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn