Ban hành Quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030

09:39 | 13/09/2023

Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Theo đó, mật độ chăn nuôi (ĐVN/ha) trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 không vượt quá 1,8 ĐVN trên 01 ha đất nông nghiệp. Mật độ chăn nuôi tại các huyện, thị xã được quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định ở các địa phương.

UBND các huyện, thị xã căn cứ quy định mật độ chăn nuôi của địa phương để xác định quy mô chăn nuôi, đồng thời triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch và chính sách phát triển chăn nuôi tại địa phương cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn