Kế hoạch thực hiện Dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam”

04:06 | 24/07/2023

Ngày 24/7/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về thực hiện (vốn đối ứng) dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại tại Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động của Dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy bền vững sản xuất và kinh doanh cây trồng an toàn, góp phần tăng cường chuỗi giá trị cây trồng (rau và quả) an toàn. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực khuyến nông, nâng cao năng lực của các hợp tác xã mục tiêu, cải thiện mối quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong Chuỗi giá trị và tăng cường năng lực thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Dự án được thực hiện từ năm 2023 đến 2026 với kinh phí đối ứng ngân sách Thành phố là 1 tỷ đồng, bao gồm các nội dung chính như: Thực hiện các hoạt động để khởi động Dự án đối với các hợp tác xã mục tiêu tham gia (để nhân rộng); Tăng cường nguồn nhân lực để thúc đẩy mở rộng cây trồng an toàn; Tăng cường năng lực sản xuất và quản lý của các hợp tác xã trong sản xuất cây trồng an toàn; Tăng cường quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong Chuỗi giá trị; Tăng cường năng lực thực thi nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm,…

UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án Hà Nội là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu, hiệu quả theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn