Triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị tại Kết luận số 44-KL/TU ngày 02/8/2019 của Thành ủy kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy

01:55 | 22/05/2020

Ngày 18/5/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 1845/UBND-KH&ĐT về việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị tại Kết luận số 44-KL/TU ngày 02/8/2019 của Thành ủy kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn