Phê duyệt Đề án tự chủ của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2023-2025

04:30 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4579/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2023-2025.

Trong đó, Ban Quản lý thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động. Đề án phê duyệt số lượng người làm việc là 39 viên chức với 05 phòng gồm: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Nghiệp vụ dự án 1, Phòng Nghiệp vụ dự án 2, Phòng Giải phóng mặt bằng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu các bộ quản lý chuyên ngành có quy định khác hoặc UBND các cấp có thay đổi phân cấp về nhiệm vụ, Ban Quản lý có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh đề án, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn