Khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phục vụ sự kiện văn hóa trên địa bàn Thành phố

05:55 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4993/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phục vụ sự kiện văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 26 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phục vụ sự kiện văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân quy định tại mục 8, biểu số 01, phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn