Kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

08:12 | 22/09/2023

Ngày 21/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4723/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 12 thành viên do đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản có nhiệm vụ giúp UBND thành phố Hà Nội thẩm định các Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn