Đôn đốc triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

11:13 | 06/09/2023

Ngày 29/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công văn số 2766/UBND-KTTH về việc đôn đốc triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Liên danh tư vấn trong việc nghiên cứu các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành, lĩnh vực địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để thống nhất, gửi cơ quan lập Quy hoạch trước ngày 31/8/2023 (Chi tiết theo đề cương yêu cầu tại phụ lục kèm theo).

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo quy định.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn