Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Sơn Tây

11:11 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Sơn Tây.

Theo đó, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Sơn Tây là 06 dự án, với diện tích 14,09 ha. Điều chỉnh, bổ sung số dự án và diện tích ghi tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND Thành phố thành 886 dự án, với tổng diện tích 568,39 ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn