Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất

09:40 | 13/09/2023

Ngày 07/9/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, sửa đổi Khoản 1 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 2; Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi quy định tại Điểm a và b Khoản 3 Điều 3; Bãi bỏ Khoản 4 Điều 6 của Quy định; Sửa đổi quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Quy định; Bãi bỏ cột giá đất “Ngoài phạm vi 200 m” tại Bảng số 7; Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ giá đất của một số tuyến đường, phố trong Bảng giá đất.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/9/2023. Các nội dung khác của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn