Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023

05:39 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5046/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023.

Theo đó, tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023 cho 44 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân quy định tại Biểu số 01- Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn