Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/02/2023 của Thành uỷ Hà Nội

09:56 | 12/07/2023

Ngày 10/7/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/02/2023 của Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống cho người nông dân trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, kế hoạch triển khai 09 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân;

2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững;

3. Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn;

4. Xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại theo hướng phát triển đô thị; phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; cải thiện nhanh điều kiện sống ở các vùng nông thôn;

5. Hoàn thiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

6. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn;

7. Bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai;

8. Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế;

9. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước; đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp./.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn