Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

05:54 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Công văn số 3241/UBND-KGVX về việc tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU; Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Tăng cường công tác truyền thông chính sách, khuyến khích mở rộng, cung cấp thông tin TTHC thông qua các kênh báo, đài, các trang mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác; tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về TTHC theo quy định; Tuyên truyền đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin công khai, minh bạch kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân,…

Các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Hướng dẫn số 114-HD/BTCGT này 23/8/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn