Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai

11:13 | 06/09/2023

Ngày 25/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4257/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai.

Theo đó, bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai là 10 dự án, diện tích 33,1596 ha.

Điều chỉnh, bổ sung số dự án và diện tích ghi tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND Thành phố thành 126 dự án, với tổng diện tích 270,6196 ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn