Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

08:41 | 29/05/2023

Ngày 09/5/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội. Tiếp tục đổi mới tư duy, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô, quyết tâm đưa Nghị quyết số 29-NQ/TW đi vào cuộc sống, cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội sẽ đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết đã đề ra.

Cùng với đó, cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại các chương trình hành động của Thành ủy; Cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá kết quả CNH, HĐH trên địa bàn Thủ đô; xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn với trách nhiệm đối với tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 21-CTr/TU của Thành ủy theo lộ trình phù hợp,…

CNH, HĐH Thủ đô gồm 26 chỉ tiêu, trong đó, có 7 chỉ tiêu về trình độ phát triển kinh tế; 9 chỉ tiêu về trình độ phát triển văn hóa, xã hội; 5 chỉ tiêu về trình độ phát triển đô thị và 4 chỉ tiêu về trình độ bảo vệ và quản lý môi trường.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, UBND Thành phố đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy CNH, HĐH Thủ đô; Xây dựng và phát triển công nghiệp Thủ đô theo hướng công nghệ cao, hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng phát thải các bon thấp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên; Đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH Thủ đô; Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho CNH, HĐH Thủ đô,…

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn