Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phúc Thọ

11:15 | 06/09/2023

Ngày 25/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phúc Thọ.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phúc Thọ là 42 dự án, diện tích 284,79 ha. Trong đó, dự án thu hồi đất phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua là 39 dự án, diện tích 51,79 ha; Dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua là 07 dự án, diện tích 233 ha.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND Thành phố thành 182 dự án, với tổng diện tích khoảng 628,82 ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn