Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh

05:17 | 18/09/2023

Ngày 14/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4618/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh.

Theo đó, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh là 62 dự án, với diện tích 1.042,91 ha.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND Thành phố thành 509 dự án, với tổng diện tích khoảng 4.910.03 ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 746QĐ-UBND ngày 03/02/2023; số 3155/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn