Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

05:39 | 06/10/2023

Ngày 05/10/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/4/2023 của Ban thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình số 27-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy, nhằm sớm phát huy hiệu quả chủ trương về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới. Đồng thời, xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ và hiệu quả Chương trình số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thủy lợi, tài nguyên nước và điều tra cơ bản, đánh giá trữ lượng nguồn nước; Chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; Phòng, chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu; Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước,…

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn