Tăng cường thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ

01:42 | 04/10/2023

Ngày 03/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 3206/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, để đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn Thành phố, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, các Kế hoạch của UBND Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo chợ theo quy định; chủ trì xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2024, trình Thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các chợ trên địa bàn, đảm bảo quy định về phân cấp quản lý, đúng tiến độ; chịu trách nhiệm trước Thành ủy và UBND Thành phố về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Công văn này, UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc trong việc triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn