Đính chính sai sót tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố

05:15 | 18/09/2023

Ngày 14/9/2023, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Tuấn Anh ký ban hành Công văn số 2967/UBND-KTTH về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố.

Theo đó, do sơ suất kỹ thuật, Ủy ban nhân dân Thành phố đính chính nội dung sai sót về căn cứ ban hành tại trang 1 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 như sau:

“Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: …số 123/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2017, nay sửa lại như sau: "Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: ...số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: ...số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2017, nay sửa lại như sau: “Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: ...số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016”;

“Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 135/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2008 ...; số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2008”, nay sửa lại như sau: “Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 ...; số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008”;

“Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nay sửa lại như sau: “Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội”./.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn