Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết "Về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thàng phố Hà Nội năm học 2022-2023". Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị quyết và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

11:20 | 22/08/2022

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết "Về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thàng phố Hà Nội năm học 2022-2023". Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị quyết và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.Ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị quyết xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn