Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

01:24 | 22/02/2010

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2010 với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức.

Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả bộ TTHC mới được Thành phố ban hành; nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc của các tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính thuộc Thành phố, năm 2010, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ hiện đại hoá nền hành chính, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2006 - 2010, tập trung cao độ đối với việc cải cách thể chế hành chính, cải cách tài chính công…

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Thành phố có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các thủ tục hành chính đã được Thành phố công bố năm 2009; trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố.

Đặng Huyền


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn