Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Vì

11:11 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4291/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Vì

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Vì là 71 dự án, diện tích 614,05 ha. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND Thành phố thành 186 dự án, với tổng diện tích 1.142,68 ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn