Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

11:39 | 24/06/2010

Nhằm triển khai nghiêm túc việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật này đến mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý để mọi người nhận thức đầy đủ, thống nhất ý nghĩa, nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Cần kết hợp việc quán triệt tinh thần và nội dung các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) với việc giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ; xác định những hành vi, quyết định hành chính được quy định trực tiếp trong Luật TNBTCNN, đề ra các biện pháp cụ thể để yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức trách của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ…

 

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đưa nội dung phổ biến Luật TNBTCNN vào chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010; Biên soạn đầy đủ tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền; Đồng thời, tham mưu giúp UBND TP phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước đối với cán bộ, công chức của TP được giao thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của TP.

 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quản lý; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh vi phạm, hạn chế thấp nhất hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

 

Đặng Huyền 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn