LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

04:37 | 08/07/2022

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định “Về việc ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ tiền thuê đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND Thành phố”. Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
Ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định xin gửi về địa chỉ email: vanthu@hanoi.gov.vn
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn