Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy

04:28 | 14/09/2023

Ngày 12/9/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy.

Theo đó, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy là 07 dự án, với diện tích 1,9756 ha.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND Thành phố thành 35 dự án, với tổng diện tích 18,4558 ha.
Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1144//QĐ-UBND ngày 22/02/2023; số 3427/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn