Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 29/CT-TTg

  V/v tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

  [Ngày ban hành: 09/10/2018] [Ngày hiệu lực: 09/10/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 580/2018/UBTVQH14

  V/v thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  [Ngày ban hành: 04/10/2018] [Ngày hiệu lực: 04/10/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 129/2018/NĐ-CP

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.

  [Ngày ban hành: 24/09/2018] [Ngày hiệu lực: 10/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 3798/CT-BGDĐT

  V/v sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

  [Ngày ban hành: 24/09/2018] [Ngày hiệu lực: 24/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 127/2018/NĐ-CP

  V/v quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

  [Ngày ban hành: 21/09/2018] [Ngày hiệu lực: 15/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 126/2018/NĐ-CP

  V/v quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 20/09/2018] [Ngày hiệu lực: 05/11/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 124/2018/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

  [Ngày ban hành: 19/09/2018] [Ngày hiệu lực: 19/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 125/2018/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  [Ngày ban hành: 19/09/2018] [Ngày hiệu lực: 19/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 28/CT-TTg

  V/v đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  [Ngày ban hành: 18/09/2018] [Ngày hiệu lực: 18/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 123/2018/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

  [Ngày ban hành: 17/09/2018] [Ngày hiệu lực: 17/09/2018] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn