Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 16/CT-TTg

  V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

  [Ngày ban hành: 31/03/2020] [Ngày hiệu lực: 31/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 15/CT-TTg

  V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

  [Ngày ban hành: 27/03/2020] [Ngày hiệu lực: 27/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 10/2020/QĐ-TTg

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  [Ngày ban hành: 18/03/2020] [Ngày hiệu lực: 20/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 09/2020/QĐ-TTg

  V/v ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

  [Ngày ban hành: 18/03/2020] [Ngày hiệu lực: 01/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 33/2020/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

  [Ngày ban hành: 17/03/2020] [Ngày hiệu lực: 01/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 34/2020/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

  [Ngày ban hành: 17/03/2020] [Ngày hiệu lực: 10/05/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 30/NQ-CP

  V/v ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

  [Ngày ban hành: 12/03/2020] [Ngày hiệu lực: 12/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 03/CT-BGTVT

  V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

  [Ngày ban hành: 12/03/2020] [Ngày hiệu lực: 12/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 13/CT-TTg

  V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

  [Ngày ban hành: 11/03/2020] [Ngày hiệu lực: 11/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 28/NQ-CP

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020.

  [Ngày ban hành: 10/03/2020] [Ngày hiệu lực: 10/03/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn