Danh sách các văn bản ban hành của Trung Ương
Tìm kiếm
Từ khóa:    Tìm kiếm
 • 17/2019/TT-BLĐTBXH

  V/v hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

  [Ngày ban hành: 06/11/2019] [Ngày hiệu lực: 21/12/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 12/2019/TT-BNV

  V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

  [Ngày ban hành: 04/11/2019] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 80/2019/NĐ-CP

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

  [Ngày ban hành: 01/11/2019] [Ngày hiệu lực: 01/11/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 05/2019/TT-BTP

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

  [Ngày ban hành: 01/11/2019] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 16/2019/TT-BNNPTNT

  V/v quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

  [Ngày ban hành: 01/11/2019] [Ngày hiệu lực: 18/12/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 8256/CT-BNN-TY

  V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

  [Ngày ban hành: 01/11/2019] [Ngày hiệu lực: 01/11/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • 18/2019/TT-BTNMT

  V/v quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

  [Ngày ban hành: 31/10/2019] [Ngày hiệu lực: 16/12/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 42/2019/TT-BGTVT

  V/v quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

  [Ngày ban hành: 30/10/2019] [Ngày hiệu lực: 01/01/2020] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 16/2019/TT-BLĐTBXH

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

  [Ngày ban hành: 30/10/2019] [Ngày hiệu lực: 15/12/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • 14/2019/TT-BNNPTNT

  V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.

  [Ngày ban hành: 30/10/2019] [Ngày hiệu lực: 18/12/2019] [Ngày hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]

TRANG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn