• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1147/QĐ-BCĐCQĐT

  12/03/2019

  V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

 • 63/KH-UBND

  11/03/2019

  V/v thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 • 1117/QĐ-UBND

  11/03/2019

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Hà Nội" do Tổ chức Taiwan Fund for children and families (TFCF) tài trợ cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

 • 62/KH-UBND

  08/03/2019

  V/v triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

 • 60/KH-UBND

  07/03/2019

  V/v thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí Ngày 14/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 05/CT-TTg

  01/03/2019

  V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

 • 22/2019/NĐ-CP

  25/02/2019

  V/v quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

 • 21/2019/NĐ-CP

  22/02/2019

  V/v khu vực phòng thủ.

 • 20/2019/NĐ-CP

  21/02/2019

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

 • 04/CT-TTg

  20/02/2019

  V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn