Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020 Ngày 19/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020".
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 07/2020/QĐ-UBND

  30/03/2020

  V/v ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội.

 • 1253/QĐ-UBND

  27/03/2020

  V/v công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại đối với bà Đỗ Thị Thanh.

 • 68/KH-UBND

  27/03/2020

  V/v tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 69/KH-UBND

  27/03/2020

  V/v thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020.

 • 70/KH-UBND

  27/03/2020

  V/v triển khai Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 30-CT/TU và Kế hoạch số 175-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải Ngày 24/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 16/CT-TTg

  31/03/2020

  V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

 • 15/CT-TTg

  27/03/2020

  V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

 • 10/2020/QĐ-TTg

  18/03/2020

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • 09/2020/QĐ-TTg

  18/03/2020

  V/v ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

 • 33/2020/NĐ-CP

  17/03/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn