• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 4653/QĐ-UBND

  26/08/2016

  V/v công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

 • 4652/QĐ-UBND

  26/08/2016

  V/v công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

 • 4654/QĐ-UBND

  26/08/2016

  V/v công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

 • 160/KH-UBND

  25/08/2016

  V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020

 • 159/KH-UBND

  24/08/2016

  Tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1433/QĐ-BTTTT

  15/08/2016

  V/v đính chính Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

 • 131/2016/TT-BTC

  15/08/2016

  V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) quốc lộ 1

 • 2805/QĐ-BGDĐT

  15/08/2016

  V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"

 • 1584/QĐ-TTg

  10/08/2016

  V/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 • 1564/QĐ-TTg

  09/08/2016

  V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn