• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 3567/QĐ-UBND

  16/07/2021

  Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

 • 3545/QĐ-UBND

  14/07/2021

  Về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 3372/QĐ-UBND

  13/07/2021

  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc ¼ nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn, quận Đống Đa.

 • 3373/QĐ-UBND

  13/07/2021

  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

 • 3374/QĐ-UBND

  13/07/2021

  Phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025".

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 20/CT-TTg

  23/07/2021

  Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

 • 25/2021/QĐ-TTg

  22/07/2021

  Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 • 10/2021/TT-NHNN

  21/07/2021

  Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 • 70/2021/NĐ-CP

  20/07/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

 • 19/CT-TTg

  16/07/2021

  Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn