Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài Ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 2395/QĐ-UBND

  21/04/2017

  V/v chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Bảo tàng Hà Nội và kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

 • 2391/QĐ-UBND

  21/04/2017

  V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

 • 2369/QĐ-UBND

  20/04/2017

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với ông Đinh Công Sơn

 • 2367/QĐ-UBND

  20/04/2017

  V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đối với bà Vũ Thị Hương

 • 2355/QĐ-UBND

  19/04/2017

  V/v Quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 524/QĐ-TTg

  19/04/2017

  V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

 • 488/QĐ-TTg

  14/04/2017

  V/v phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

 • 487/QĐ-TTg

  14/04/2017

  V/v kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

 • 456/QĐ-TTg

  13/04/2017

  V/v kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

 • 28/2017/TT-BTC

  12/04/2017

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn