• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 98/KH-UBND

  17/04/2019

  V/v điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

 • 07/CT-UBND

  16/04/2019

  V/v tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019.

 • 1801/QĐ-UBND

  12/04/2019

  V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

 • 1803/QĐ-UBND

  12/04/2019

  V/v phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”.

 • 1793/QĐ-UBND

  12/04/2019

  V/v phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Project Vietnam Foundation tài trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 993/CT-BGDĐT

  12/04/2019

  V/v tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

 • 31/2019/NĐ-CP

  10/04/2019

  V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

 • 32/2019/NĐ-CP

  10/04/2019

  V/v quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

 • 23/NQ-CP

  10/04/2019

  V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019.

 • 09/CT-TTg

  01/04/2019

  V/v các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiệu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn