• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 5243/QĐ-UBND

  24/11/2020

  V/v công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 • 5236/QĐ-UBND

  24/11/2020

  V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

 • 5257/QĐ-UBND

  24/11/2020

  V/v sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

 • 5245/QĐ-UBND

  24/11/2020

  V/v phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ chủ chốt của Hội Người khuyết tật và mạng lưới phụ nữ khuyết tật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

 • 5256/QĐ-UBND

  24/11/2020

  V/v bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A.

 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 1850/QĐ-TTg

  19/11/2020

  V/v tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

 • 1851/QĐ-TTg

  19/11/2020

  V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 • 3367/QĐ-BVHTTDL

  16/11/2020

  V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • 08/2020/TT-BKHĐT

  13/11/2020

  V/v hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 • 4600/QĐ-BNN-TCTL

  13/11/2020

  V/v ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn