• Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 75/2014/QĐ-UBND

  08/10/2014

  V/v phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô.

 • 76/2014/QĐ-UBND

  08/10/2014

  V/v ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5103/QĐ-UBND

  06/10/2014

  V/v tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014

 • 74/2014/QĐ-UBND

  02/10/2014

  V/v ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • 5077/QĐ-UBND

  02/10/2014

  V/v ủy quyền cho UBND quận, huyện, thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 10/10/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Các cơ quan tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Ban hành "Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020" Chỉ đạo, kiểm tra việc lập và thực hiện Kế hoạch, Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng theo giai đoạn và hàng năm; Chỉ đạo, kiểm tra về thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 21/10/2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 5417/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020".
 • Số văn bản

  Ngày BH

  Trích yếu

 • 56/2014/QĐ-TTg

  06/10/2014

  V/v quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

 • 10/2014/TT-BVHTTDL

  01/10/2014

  V/v hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 • 05/2014/TT-BKHĐT

  30/09/2014

  V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 • 09/2014/TT-BVHTTDL

  29/09/2014

  V/v quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

 • 89/2014/NĐ-CP

  29/09/2014

  V/v quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" " Nghệ sĩ ưu tú"

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN THỊNH THÀNH, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: 084-38253536       Email: vanthu@hanoi.gov.vn